Türkiye Bordro Danışmanlığı

limited-sirket-sermayeGünümüzde BORDROLAMA işlerinin yürütülmesi artık uzman firmalara bırakılmaktadır. Bu yolla insan kaynakları birimleri asli görevleri olan eğitim, organizasyon, performans değerlendirme ve kariyer planlama faaliyetlerine odaklanabilmektedirler.

Kuruluşlar bu yolla donanım ve sistem oluşturma maliyetlerini ortadan kaldırmakta, ücret hesaplama işlemlerinin yapılması sırasında doğabilecek mevzuat risklerinden kurtulmakta, ve ücret gibi hassas bir konunun gizlilik çercevesinde yürütülmesini sağlamaktadırlar.

Aşağıdaki Hizmetler ;

 • Personel ücret bütçesinin hazırlanması
 • Personel ücret ödemeleriyle birlikte kıyaslamalı ayrıntılı raporların düzenlenmesi
 • Ücret Bordroların hesaplanması ve basımı
 • SGK bildirgelerinin düzenlenmesi, kuruma bildirilmesi
 • İş-kur belgelerinin hazırlanması ve kuruma bildirilmesi
 • İşe giriş ve çıkış işlemlerinin yürütülmesi, tazminatların hesaplanması ve ibranamelerin hazırlanması

şirket yükü olmaktan çıkacaktır.

BORDROLAMA hizmetleri ile şirketlerin insan kaynakları departmanlarında bu işleri yapacak personeli istihdam etmelerine gerek bulunmadığı gibi yönetsel kararların alınmasında büyük bir zaman tasarrufu ve maliyet azalışı sağlanmaktadır.

BORDROLAMA hizmeti ile birlikte; istenildiğinde ücret artışı sistemi ve çizelgelerin hazırlanması, rapor olarak sunulması, personel devam sisteminin kurulması ve takibi konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

BORDROLAMA hizmeti aşamalarına gelince;

 • Mevcut personelin bilgi girişinin yapılması
 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması
 • Personelin puantaj bilgilerinin girilmesi
 • Güncel mevzuata uygun ücret bordrolarının hazırlanması
 • Banka kanalı ile ücret ödeme işlemlerinin yapılması
 • Aylık SGK periyodik işlemler

Türkiye Vergi Danışmanlığı

limited-sirketA. Kurumsal Vergi Mevzuatı Danışmanlığı

 • Temel Türk Vergi Kanunlarına  (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu vb.) ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık
 • Mali mevzuatta meydana gelen değişikliklerin her şirketin faaliyetlerine özgü olabilecek özellikli çözüm gerektiren durumlarda teknik bilgilendirme ve danışmanlık
 • Yapılan sözleşmelerin (lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb.) vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirmesi Vergi İdaresinden gelen bilgi isteme yazısı, ihbarname vb. resmî yazıları usulüne uygun cevaplandırma ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık
 • Şirketlerin borçlanma politikalarının vergisel boyutunun analiz ve değerlendirmesi İlgili durumlarda Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Mevzuatı ilişkilerinin değerlendirilmesi ve mevzuatlar arası uyumun sağlanması için danışmanlık
 • Tereddüde düşülen durumlarda Vergi İdaresinden yazılı izahat (mukteza/özelge) talebinde bulunmada teknik destek ve danışmanlık

B. Uluslararası Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

I.Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Mevzuatı

 • “İşyeri” teşkil eden faaliyetlerin vergisel analizi Yabancı kurumlara Türkiye’deki şirketler için verdikleri hizmetler dolayısıyla yapılan ödemelerin vergisel boyutunun analizi
 • Değişik durumlarda, çifte vergilendirmeyi önleme yöntemlerinin (istisna, mahsup vb.) ve usullerinin (karşılıklı anlaşma, bilgi değişimi vb.) analizi ve uygulaması ÇVÖA çerçevesinde  stopaj iadelerinde teknik destek ve danışmanlık

II.Transfer Fiyatlandırması

 • İlişkili kuruluş işlemleri analizi
 • Fiyat karşılaştırmaları
 • Yerel ve ÇVÖA mevzuatlarında konu ile ilgili olarak yer alan kurallar çerçevesinde risk analizi ve tavsiyeler

III.Diğer Uluslararası Vergi Uygulama Alanları  

 • Uluslararası finansal kiralama işlemlerinin vergisel boyutu
 • Uluslararası sermaye, menkul kıymetler ve mal hareketlerinin vergisel ve diğer mali yükümlülükler (Kambiyo, Dış Ticaret Mevzuatı vb.) açısından değerlendirmesi
 • Serbest Bölgeler ve Tekno-kentler Mevzuatı
 • Çokuluslu/yabancı sermayeli şirketlerde örtülü sermaye analizleri

C. Vergi Planlaması

 • Mali mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve istisnalarının optimum düzeyde kullanılması için bilgilendirme ve tavsiyeler sunulması
 • Şirketlerin faaliyetlerine özgü vergisel durumlarının  dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık
 • Çokuluslu firmalara stretejik vergi planlamasında teknik destek ve danışmanlık

D. Kambiyo, Teşvik, Yabancı Sermaye Mevzuatı Konularında Danışmanlık

 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Mevzuat ile ilgili danışmanlık
 • Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ile ilgili yükümlülükler ve uygulamaları
 • Yatırım Teşvik Mevzuatı (yatırım indirimi istisnası, KDV istisnası, vergi-resim-harç istisnası vb.) ile ilgili danışmanlık
 • Diğer vergi teşvikleri
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesindeki uygulamalar ile ilgili danışmanlık