5

         برای شہروندان با شرکت ہای خارجی ھیچ مانع از قانون برای تاسیس تجارت نیست۔ ہزینہ تاسیس تجارت در ترکیہ می تواند از نظر تعداد شرکای شرکت، سرمایہ تجارت و بخش تجارت متفاوت شد، امامحا سبہ ہزینہ متوسط بہ شرح زیر است، مثال برای تاسیس شرکت دادہ می شود۔

نمونہ ھای دادہ

تعداد شرکای شرکت:  ۱۔شخص

تعداد مدیر:  ۱

سرمایہ: ۰۰۔۱۰۰/  لیرا ترکیہ

بخش:  عمدہ فروشی

ترجمہ و دفتر اسناد رسمی دستاویزہا در ترکیہ حدود USD 600قیمت دارد کہ خواستار میان روند امادہ سازی برای تاسیس است۔ این مقدار برای ہر دو فرد محاسبہ می شود۔ دستاویزھا مربوط بہ ترجمہ و معاملات دفتر اسناد رسمی از نہاد ھای قانونی حدود USD 1300قیمت دارد۔

آمادگی و تصدیق اساسنامہ با امضا ۳۰۰ USD

مالیات قابل پر داخت برای سرمایہ

ہزینہ ثبت نام برای اتاق بازرگانی

ہزینہ برای تصدیق با امضا ۱۵۰ USD

بیانیہ اامضا برای مدیریت شرکت ۷۰ USD

وکالت حسابدار۴۰USD

امادہ سازی فاکتور ۵۰ USD

ہزینہ مشاورہ تاسیس تجارت۶۵۰USD

ہزینہ۲۰۰ دلار برای ہر شریک اضافی و ۳۵۰ دلار برای ہر مدیر اضافی افزایش می دھد۔ برای شرکت مشترک، ہزینہ ھای متوسط ۲۵ در صد بیشتر از شرکت محدود است قیمت شامل مالیات بر ارزش افزدہ است۔

در فرایند تاسیس تجارت، بستن ۲۵ در صد از سرمایہ خود بہ بانک ضروری است پس ازتاسیس تجارت بستکی لغو خواھد شد و پول بہ حساب شرکتی منتقل خواھد شد۔

اسناد ھمہ پرداخت در روند تاسیس تجارت بہ شما خواہد داد نیز فاکتور برای ہزینہ مشاورہ ما ارایہ خواھد شد۔

         این متن برای مقاصد اطلاعات نوشتہ شدہ است ممکن است نرخ ھا برای ہر شرکت تفاوت دارد۔

         شما می توانید برای پرسش ھا خود و اطلاعات دقیق در مورد ھزینہ ھای تاسیس تجارت در ترکیہ باما تماس گرفت۔

         شما سوالات خود را در ترکیہ، انگلسی، فرانسہ، عربی و روسیہ توانید پرسید۔