• ایجاد یک کسب و کار در ترکیه

    ایجاد یک کسب و کار در ترکیه


اجازہ کار و اجازہ اقامت

اجازہ کار و اجازہ اقامت

خدمات حسابداری و دفتر داری

خدمات حسابداری و دفتر داری

آدرس تجارت و دفتر مجازی

آدرس تجارت و دفتر مجازی

مدیریت مالیات و حقوق دستمزد

مدیریت مالیات و حقوق دستمزد

تاسیس تجارت در ترکیہ

تاسیس تجارت در ترکیہاطلاعات اساسی دربارہ ترکیہ

اطلاعات اساسی دربارہ ترکیہ

پایتخت: انکارا
شہرھای بزرگ: استانبول۔ انکارا، ازمیر، بورسا، انتالیا، آدانا، غازی عینتاب، کوکالی، سقاریہ۔
زبان: ترکی
جمعیت: ۰۵۳۔۷۴۱۔ ۷۸
ارز: لیرا ترکیہ
پیش شمارہ تلفنی :۹۰ +
انواع شرکت: شرکت محدود، شرکت سہامی، دفتر شاخہ۔
مالیات برارزش افزودہ :1%,8%,18%
مالیات بر در آمد شرکت:20%
حد اقل دستمزاد / کارمندان: خالص-1.647- 1.300 لیرا ترکیہاطلاعات شرکت

ترکیہ ستارہ روبہ افزایش وملک مشہور با ترکیبی از تسہیلات تولید ہمہ کارہ، منابع طبعی غنی و بر تر کیفیت زندگی درسراسر جہان است۔ترکیہ در زمینہ ی کشاورزی، صنعت و خدمات پتانسیل عمدہ دارد۔ ترکیہ بہ لحاظ صادرات کہ یک شاخص مہم برای رشد اقتصادی است دائما زیادمی شود۔ ترکیہ با این و یژگی ھایک مزیت بہ دست آوردہ کہ در سطح جہانی رقابت بکند در ہر دو بخش، اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت سازی میسر می سازد و بازار ھای فعلی را وفق می دھد۔

وقتی کہ آن را در نظر گرفتہ در تصمیمات سرمایہ،  دسترسی بہ بازیکی از مہم ترین مسائل است۔ پتانسیل لجستک ترکیہ مطمئن می سازد کہ محصولات بہ محل مورد نظر بہ سرعت و ایمن تحویل دادہ می شود۔

کاربرد برای سرمایہ گذاران کہ مایل بہ تاسیس یک شرکت در ترکیہ است۔برقاعدہ معاملہ برابر و حقوق عدم تبعیص اساس دارد و مسؤلیت ھای کہ بہ سرمایہ گذاران داخلی اعمال می شود نیز بہ سرمایہ گذاران خارجی اعمال بشود۔ ھیچ قانون برای محدود کردن مشارکت خارجی در یک شرکت از نظر سرمایہ یا مدیریت وجود ندارد۔ بہ عبارت دیگر، شمامی توانید یک شرکت یا۱۰۰ در صد سرمایہ خارجی برپا بکنید۔

ترکیہ یک محیط تجارت بسیار مناسب برای سرمایہ گذاران بہ دلیل امکانات قانونی ارایہ می دھد۔ کار افرینان بدون لحاظ ملیت و محل اقامت خود می توانند یک تجارت در ترکیہ بر قرار کرد۔ برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد فرصت در ترکیہ باما تماس بگیرید۔