دربارہ ما

مادانیم کہ شرایط رقابتی افزایش تجارت شمارا در چہ جنبہ تاثیر گذاشتہ، مادر زمینہ ھای تشکیل شرکت در ترکیہ، اجازۂ اقامت و کار در ترکیہ، تحقیقات و تجزئیہ تجارت در ترکیہ و مشاورہ حسابداری مالیاتی در ترکیہ برای قوی شدن در برابر ارقبای خود کمک می کنیم۔ شرکت ما خدمات در زبان ترکی، انگلیسی، فرانسہ، روسیہ و عربی فراہم می کند۔
اھداف و چشم اندازما:
Soyal Sirket شرکت اجتماعی( شرکت محدود۔
۔ھدف ھماھنگی منافع عمومی و مشتری در خدمات۔
۔ نو سازی و توسعہ خودھمیشہ با اراۂ پیشتر از ادعاھا و انتظارات مشتری
۔ اقدامات در حوزہ آگاھی و درک فعالیت ھای عمل در حالی کہ فرھنگ ساز مانی اساس بر آگاھی کیفیت کل و ادراک فتح دارد۔
خط مشی کیفیت
ما این واقعیت می دانیم کہ بیان ماموریت و چشم انداز شاخص ھای مہم است کہ کیفیت خدمات ما کہ رضایت مشتری و تداوم ہست تعیین می کند۔
متن
تصدیق اجازہ۔
اطلاعات تماس
Cevizlik Mah, Hat Boyu Çıkışı Sk 6/ 42 Bakirkoy- Istanbul
Turkey
+90 212 555 00 07
+90 533 257 46 48
Contact@sosyalsirket.com.tr
bilgi@sosyalsirket.com.tr