خدمات

شرکت ما در بخش ھای زیر خدمات فراہم می کند۔
حسابداری
۱خدمات حسابداری و مالی
۲ دفتر داری
۳ باز پرداخت مالیات بر ارزش افزودہ
سیستم مالیات ترکیہ
۱۔ مدیریت و مشاورہ
۲۔ مدیریت مالیات
۳۔ مدیریت لیست حقوق و دستمزد
۴۔ مشاورہ
۵۔ حسابرسی
ا۔۔جازہ اقامت و اجازہ کار
۔ تحقیقات و تجزیہ بازار ترکیہ
۔ تاسیس شرکت در ترکیہ
۱۔ تاسیس شرکت محدود
۲۔ تاسیس شرکت سھامی
۳۔ گشودگی شاخہ در ترکیہ
۴۔ دفتر نمایندگی در ترکیہ
شرکت ما در زبان انگلیسی، فرانسہ، روسیہ و عربی خدمات فراھم میکند
تاسیس تجارت در ترکیہ
در ھمین وقت۔ متخصصان از شرکت ما در زمینہ تاسیس تجارت در ترکیہ از توسط قانون ترکیہ مجاز دارند۔ (کلک کنید برای گواھی نامہ مقامات)