تاسیس تجارت در ترکیہ

تاسیس تجارت در ترکیہ

 

در ھمین وقت۔ متخصصان از شرکت ما در زمینہ تاسیس تجارت در ترکیہ از توسط قانون ترکیہ مجاز دارند۔ (کلک کنید برای گواھی نامہ مقامات)

مراحل خدمات:

مرحلہ آمادگی:

۱۔  مبنی بر اطلاعات مانند منطقہ فعالیت شما و تعداد شریک تصمیم گرفتہ می شود کہ کدام نوع شرکت برای شما مناسب است بہ عنوان وضع مالیات و قانون (شرکت محدود شرکت مشترک، شعبہ ہا دفتر نمایندگی)

۲۔  سھام سرمایہ شما مناسبت منطقہ فعالیت، نوع شرکت، ممکن برنامہ اجازہ کار شما تعیین می شود(۰۰۔۱۰۰)لیرا ترکیہ برای شرکت محدود، (۵۰۰ ) لیرا ترکیہ برای شرکت مشترک، ۱۰۰۰۰۰ لیرا ترکیہ اگر شما اجازہ کار برای شریک می خواھید۔

۳۔  محاسب ھزینہ برای تاسیس تجارت در ترکیہ پرداختہ می شود و قیمت منطقہ بشمول ہزینہ مشاورہ آرایہ می شود (ہزینہ ترجمہ در قیمت منطقہ شمول نکردہ )

در صورتی کہ قیمت منطقہ را قبول میکنید دستاویزھای مورد نیاز برای تاسیس تجارت خواستا راست و بامرحلہ تاسیس ھمچنان ادامہ دارد۔

مرحلہ تاسیس تجارت

۱۔ مقالات پیوستگی و تصدیق با امضاء

۲۔ یک حساب بانکی باز می شود و معاملہ بستن سرمایہ انجام بگیرید۔

(لطفا برای جزیات تماس بگیرید)

۳۔ شمارہ مالیاتی شرکت گرفتہ می شود

۴۔ شرکت شما بہ اتاق بازرگانی ثبت می شود

۵۔ مقالات رسمی از شرکت شما تصدیق با امضا می شود

عملیات پس از تاسیس

۱۔ مقالات در مورد تاسیس شرکت شما، سند دفتر مالیات و سند ثبت اتاق بازرگانی سپردہ می شود

پس ازنہانی تاسیس تجارت

کار با حسابدار قسم خوردہ نیاز قانونی از روی قانون ترکیہ است۔ اگر آن برای شما مناسب است شرکت مانیز در این زمینہ خدمات مہیا می سازد۔

خدمات حسابداری و مالی

۔ دفتر داری

۔ بازپرداخت مالیات بر ارزش افزودہ

۔ مدیریت مالیات

۔ مدیریت حقوق دو ستمزد

بالا خدمات آرایہ می شود

پس از نھای تاسیس تجارت، دریافت مجوزہ توسط سازمان ھای دولتی از لحاظ منطقہ فعالیت شما ممکن است مانند EPDK برای

بخش انرژی وزارت ارتباط برای حمل و نقل و تدارکات TURSABبرای بخش گرد شگری۔

مابرای مسائل اجازہ اقامت برای کارکنان شما و شرکت بوسیلہ شرکای چارہ سازی ما کمک میکنیم۔

مادر رابطہ با دفتر مجازی دفتر امادہ بہ عنوان آدرس محل کار رسمی بوسیلہ شرکای چارہ سازی ما کمک می کنیم۔

لطفا برای سوالات خود مورد تاسیس تجارت در ترکیہ تماس باما بگیرید contact@sosyalsirket.com.tr)شمامی توانید سوالات خود را در زبان ترکیہ، انگلسی، فرانسہ، عربی و روسیہ پرسید)