در سال گزشتہ مردم بسیار پر سیدن سوال دربارہ گشودن یک دفتر در ترکیہ آغاز کرد ما توانیم گفت کہ در حال جہانی شدن سرمایہ گذاری ھای خارجی بہ ترکیہ توسط افراد مختلف از سراسر جہان آغاز شدہ۔ تازہ نیاز تاسیس یک شاخہ در ترکیہ از شرکت ھای خارجی بسیار افزودہ است۔

این فرانیدتحت مقررات قانونی امروز توسط دولت ترکیہ خیلی آسان است۔ بازار کارگر ترکیہ در سال گذشتہ توسعہ جدی را نشا ن داد۔ طبق بسیاری از سرمایہ گذاران بین المللی ترکیہ یکی از بزرگ ترین بازار ھای جہان است۔ دلائل این زیاد است، ترکیہ یک جمعیت جوان شالودتوسعہ بافتہ و شبکہ حمل و نقل دارد۔ بازار ترکیہ دوم اقتصاد تولید اتحاد اروپا است این دلیل اصلی برای علاقہ سرمایہ گذاران خارجی است۔ با اوضاع نو ظہور، ترکیہ فرصت ھای زیاد در زمینہ سرمایہ گزاری خارجی و گشودن یک دفتر شعبہ در آیندہ نزدیک خواھد داشت۔ عدہ از سرمایہ گذاران خارجی امروز بازار ترکیہ را دنبال می کنند۔

4

گشودن یک دفتر شعبہ درترکیہ

اولین شرکت خارجی باید کسی را کہ در ترکیہ زندگی می کند وکیل می سازد۔ این شخص می تواند یک شھروند ترکیہ با ساکن در ترکیہ با اجازہ قانونی باشد۔ اولین درخواست باید بہ وزارت صنعت وبازرگانی پرداختہ می شود توسط وکیل۔ دستاویزھای مورد نیاز بہ شرح زیر است۔

(۱۔ دادخواست (نوشتہ شدہ توسط شرکت با وکیل، حاوی از اطلاعات زیر)

۱۔ نام شرکت

۲۔ تاریخ تاسیس

۳۔ ملیت

۴۔ سرمایہ

۵۔ نام، نام خانوادہ، آدرس و ملیت معاون ترکیہ

۶۔ نمایندہ در داخل مرزھای ترکیہ مسؤلیت برای فعالیت ھای کہ شما انجام بدھید۔

۷۔ آدرس شاخہ

۸۔ فعالیت ھای شاخہ

۹۔ سرمایہ شاخہ

۔ تصویب نامہ گشودن شاخہ از بدنہ اجرای این شرکت (اصلی و یک نسخہ ترجمہ شدہَ

۔ مادہ پیوستگی شرکت(اصلی ویک نسخہ ترجمہ شدہ

۔ اسناد تاسیس و گواھی نامہ فعالیت ھای شرکت (اصلی ویک نسخہ ترجمہ شدہ

۔ قدرت جاگزین معاون (این نیاز خواھد شد، میان چیزھای دیگر، نکات زیر را بہ ویژہ حفظ بکنید دو نسخہ اصلی و ترجمہ شدہ

۱۔انجام دادن عملیات کہ در اساسنامہ نشان دادہ است

۲۔ نمایندگی شرکت

۳۔ حکم شرکت برای وکیل در ھمہ دادگاہ از طرف مدعی علیہ و طرف ثالث

۴۔ در صورت عازم موقت از ترکیہ با قدرت و اقتدار پروکسی مقر ر ندارد۔

۵۔ شاخہ ھای ثانویہ کہ مبنی بر شاخہ مرکزی است آنہا برای مقرر داشتن یک پروکسی برای مشخص کردن مجاز داند۔

فرانید بالا توضیح دادہ ماتوانیم گفت کہ فرانید از گذشتہ خیلی آسان شدہ۔ اگر شما یک شرکت خارجی ھستید و اگر گشودن یک شاخہ در ترکیہ تصمیم گرفتہ، شما باید ااین آیین را پیروی بکنید اگر شرکت شما این شرائط را بر می آورد شما اجازہ خواھد گرفت توسط مقامت مربوط بہ وزارت۔